Gofal Seibiant

Ein prif wasanaeth yw darparu gofal amgen yn y cartref, i roi amser i Ofalwyr iddyn nhw eu hunain a seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu.

Yn dilyn trafodaeth fanwl gyda’r Gofalwyr a’u teuluoedd, gellir rhoi gwasanaeth cymorth cytunedig yn ei le, i roi’r cymorth emosiynol ac ymarferol sydd angen ar Ofalwyr i’w galluogi i barhau i ofalu am berthynas neu ffrind gartref.

Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr yn gallu gofalu am bobl sydd ag amrywiaeth eang o anghenion gofal ac maent wedi’u hyfforddi i gyflawni cynlluniau gofal unigol, sy’n cael eu datblygu ar y cyd gyda’r Gofalwyr a’r bobl sy’n derbyn gofal. Rydym yn gwneud pob ymdrech i baru Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr i hoffterau unigol a, pryd bynnag y bo modd, fe fyddant yn parhau i roi cymorth i’r un teuluoedd, wythnos ar ôl wythnos, er mwyn meithrin ymddiriedaeth, sicrhau parhad a lleihau’r tarfu ar fywydau Gofalwyr a’r bobl sy’n derbyn gofal.

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, sefydliadau Iechyd a Thrydydd Sector, yn ogystal â theuluoedd, ffrindiau a’r Gofalwyr eu hunain. Yn ogystal, gellir talu am ein gwasanaethau yn breifat neu trwy Daliadau Uniongyrchol.

Os am wybodaeth bellach, cysylltwch â’ch swyddfa leol, os gwelwch yn dda.

01874 610346 Powys
01970 627966 Ceredigion
01437 764639 Pembs
PCISSoutreach@crossroadsmww.org.uk Pembs