Mae Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cymorth ymarferol i Ofalwyr di-dâl sy’n byw yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys.Ffurfiwyd y sefydliad yn 2008, wedi uno pedwar cynllun lleol, a sefydlwyd ers 1992.

Mae ein cofrestredig o ce fi yn Aberhonddu, Powys ac mae ein gwasanaethau yn cael eu cydgysylltu gan dimau gofal leoli yn Aberystwyth, Aberhonddu a Hwlffordd. Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gofal wedi’u teilwrio i anghenion unigol, i bobl o bob oed a pha bynnag gyflwr iechyd. Gellir darparu’r gwasanaethau yn y cartref neu gallwn gynnig cymorth i bobl gydag anghenion gofal mewn lleoliadau tu allan i’r cartref.

Gofal Grŵp

Yn rhai ardaloedd, mae Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal Clybiau Seibiant, yn arbennig ar gyfer pobl sy’n byw gydag Alzheimer’s, dementia neu broblemau gwybyddol eraill neu broblemau gyda’r cof.

Darllen Mwy

Gofal Dydd a Gofal Preifat

Mae Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaethau gofal ddyddiau’r wythnos hefyd, ar gyfer oedolion ag anableddau, pobl oedrannus a phobl â dementia.

Darllen Mwy

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr

Yn rhai ardaloedd, mae gennym Wasanaeth Allgymorth i Ofalwyr, sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth un ac un i Ofalwyr ar bob agwedd o ofalu a materion eraill sy’n effeithio ar fywydau Gofalwyr.

Darllen Mwy

Gofal Seibiant

Ein prif wasanaeth yw darparu gofal amgen yn y cartref, i roi amser i Ofalwyr iddyn nhw eu hunain a seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu.

Darllen Mwy