Erbyn hyn, mae gan Ofalwyr yn Sir Benfro wasanaeth newydd, sy’n cynnig gwybodaeth a chymorth i’w helpu gyda’u rôl gofalu.

Cafodd ei gomisiynu gan Gyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a chaiff y gwasanaeth ei ddarparu gan Hafal Groesffyrdd, mudiad â dros 25 mlynedd o brofiad o gynorthwyo Gofalwyr yn Sir Benfro.  Rydym yn cydnabod fod pob sefyllfa ofalu’n unigryw, a bod gan Ofalwyr lawer o anghenion gwahanol.  Mae ein tîm cyfeillgar a phrofiadol yn deall sut brofiad yw bod yn Ofalwr, a gallant eich helpu i ymdopi â’ch rôl gofalu.

Fe fydd 3 allan o bob 5 ohonom yn dod yn Ofalwyr rywbryd yn ystod ein bywydau ac os ydych eich bod chi angen gwybodaeth, cymorth neu dim ond clust i wrando, rydyn ni yma i chi.

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr Sir Benfro yw’r pwynt cyswllt cyntaf i Ofalwyr dros 18 oed, a gall Gofalwyr sy’n cofrestru gyda’r gwasanaeth gyrchu pob un, neu rai, o’r canlynol:

Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr

Mae’r pecyn hwn y rhoi gwybodaeth sylfaenol i Ofalwyr ar y cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael, a all eu helpu nhw gyda’u rôl gofalu.

Cylchgrawn Gofalwyr

Cylchlythyr chwarterol, sy’n cynnwys newyddion, gwybodaeth ac erthyglau sydd o ddiddordeb i Ofalwyr di-dâl.


 Lawrlwytho rhifyn Rhifyn 2019 o Gazette y Gofalwyr

Cynllun Wrth Gefn i Ofalwyr Mewn Argyfwng

Cerdyn a ddyluniwyd i ffitio mewn pwrs neu boced, sy’n cynnwys rhif cyswllt 24 awr, sy’n nodi bod y deiliad yn Ofalwr ac sy’n rhybuddio pobl eraill bod rhywun yn dibynnu arnynt am ofal a chymorth.

Os ydych damwain yn cael, neu mewn argyfwng, fe fydd galwad i’r gwasanaeth ymateb brys yn sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu gartref nes bod y Gofalwr yn medru dychwelyd adref neu fod trefniadau eraill yn medru cael eu gwneud.

Cerdyn Adnabod Gofalwyr

Mae’r cerdyn ar gael gyda, neu heb, y cerdyn Gofal Brys, mae’n nodi bod y deiliaid yn Ofalwyr di-dâl ac mae’n rhoi mynediad iddynt i gynllun Pasbort i Hamdden Sir Benfro, sy’n rhoi disgownt i Ofalwyr di-dâl ar weithgareddau a gynigir ym mhob Canolfan Hamdden yn y sir.

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr

Gellir trefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb, yn y gymuned neu gartref, ar gyfer Gofalwyr a hoffai drafod eu sefyllfa gyda chynghorydd profiadol, a all gynnig gwybodaeth ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys:
Grantiau i Ofalwyr
Cyngor Cyfreithiol
Cymorth gyda chyflogaeth a hyfforddiant

Grwpiau Cymorth i Ofalwyr a Chymunedau
Hawliau Gofalwyr
a gwasanaethau eraill a all helpu Gofalwyr a’u teuluoedd.

Mae swyddfa Hafal Croesffyrdd Sir Benfro wedi symud i adeilad newydd.

Ein cyfeiriad newydd ni yw:
37 Rhiw Myrddin, Hwlffordd SA61 1PE

Mae ein canolfan galw heibio newydd i Ofalwyr ar agor 9yb-5yh
dydd Llun – dydd Gwener.
Galwch heibio i gael gwybodaeth, cyngor a chyfle i sgwrsio â rhywun sy’n deall.

Ffôn: 01437 611002
e-bost: PCISS@crossroadsmww.org.uk