Mae Gofalwr yn rhywun sy’n gofalu am briod, partner, rhiant, plentyn, perthynas arall, cymydog neu ffrind na fyddai, oherwydd salwch neu anabledd, yn medru byw gartref heb eu cymorth. Mae’r cymorth maent yn darparu yn ddi-dâl.

Yn aml, mae rhiant-ofalwyr plant ag anableddau neu anawsterau dysgu yn ystyried eu hunain yn rhieni cyffredin, ond maen nhw’n dal i fod yn Ofalwyr, oherwydd mae’n bosib bod gan eu plentyn anghenion gofal ychwanegol sylweddol.

Pwy ydym ni?

Mae Hafal Croesffyrdd yn elusen gofrestredig, sy’n darparu cefnogaeth ymarferol, gwybodaeth a chymorth i Ofalwyr di-dâl, o bob oed, a’r bobl sy’n derbyn gofal. Ein gwasanaeth craidd yw darparu gofal seibiant yn y cartref, i roi seibiant i Ofalwyr a rhoi cwmpeini gwahanol i’r bobl sy’n derbyn gofal.

Mae pob un o’n gwasanaethau gofal wedi’u teilwrio i anghenion unigol, i bobl o bob oed sy’n byw gydag amrywiaeth eang o anableddau a chyflyrau iechyd.  Gellir darparu’r gwasanaethau yn y cartref neu’r gymuned, ac maent yn cynnig cwmpeini drwodd i ofal personol ar lefel uchel.

Rydym wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, sy’n sicrhau bod ein gwasanaethau i oedolion a phlant o ansawdd uchel ac yn ddibynadwy, ac mae pob un o’n gwasanaethau gofal wedi derbyn asesiad risg llawn.  Mae pob un o staff cymorth gofal Hafal Croesffyrdd wedi derbyn gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) uwch, wedi derbyn hyfforddiant cynefino llawn (Cyngor Gofal Cymru) ac mae ganddynt gymwysterau cydnabyddedig mewn gofal, i’w galluogi i weithio’n ddiogel yn y gymuned.

Rydym yn darparu gwasanaethau ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac awdurdodau lleol Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.  Gellir cyrchu llawer o’n gwasanaethau gyda’r nos, dros nos, ar benwythnosau a gwyliau banc, yn ogystal ag yn ystod y dydd. Darperir mwyafrif y gwasanaethau am ddim, trwy atgyfeiriad gan y gwasanaeth iechyd neu’r gwasanaethau cymdeithasol, neu gall unigolion ddewis talu’n breifat.

Ein Cenhadaeth

Mae Hafal Croesffyrdd yn hybu, yn cynnig cymorth ac yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i Ofalwyr a phobl ag anghenion gofal.

Ein Gwasanaethau

Mae Hafal Croesffyrdd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd, i gefnogi anghenion Gofalwyr di-dâl. Mae’r rhain yn cynnwys:
Gofal Seibiant
Gofal Dydd
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Ein Gwasanaethau