Mae Hafal Croesffyrdd yn dibynnu ar grantiau a rhoddion, er mwyn parhau i gynnig ei gymorth gwerthfawr i Ofalwyr sy’n byw yn rhai o ardaloedd gwledig mwyaf anghysbell Cymru.

Dyma rai o’r ffyrdd gallech chi helpu:

Rhoddi’n rheolaidd

Gallwch roi rhodd reolaidd i’r elusen, trwy greu Debyd Uniongyrchol i Hafal Croesffyrdd yma, neu trwy gael
blwch casglu yn eich cartref.

Trwy’r post

Os byddai’n well gennych roi rhodd trwy’r post, yna gwnewch sieciau’n daladwy i Hafal Croesffyrdd:
Swyddfeydd Tŷ Fronheulog
Heol Ithon
LLANDRINDOD
LD1 6AS

Cymorth Rhodd

Os ydych chi’n talu treth incwm DU a’ch bod yn rhoi rhodd, yna cliciwch yma (insert link) i lenwi ein ffurflen Datganiad Cymorth Rhodd, a fydd yn ein galluogi i hawlio 25% pellach o’ch rhodd oddi wrth y Llywodraeth.

Gadewch Gymynrodd

Helpwch i leihau’r straen ar Ofalwyr di-dâl yng Nghymru, trwy gofio amdanom ni gyda rhodd yn eich Ewyllys.

Er Cof

Talwch deyrnged i ffrind neu berthynas annwyl, a chofiwch am rywun sy’n annwyl trwy ein cefnogi ni gyda rhodd yn lle blodau.

Rhoddi Trwy Neges Destun

Oeddech chi’n gwybod y gallwch anfon neges destun i roi rhodd i gefnogi gwaith Hafal Croesffyrdd  ac mae’n
hawdd iawn gwneud hynny

Anfonwch neges destun gyda’r neges CMWW08 ac yna’r swm hoffech chi roddi, h.y. £10 i 70070

Rhoi Trwy’r Gyflogres

Os yw eich cyflogwr yn cynnig cynllun Rhoi Trwy’r Gyflogres, fe allwch chi roi i’n helusen ni yn uniongyrchol allan o’ch cyflog a chewch ostyngiad llawn yn y dreth ar unrhyw rodd a rowch chi. Er enghraifft, pe byddech yn dymuno rhoi £10 y mis a’ch bod chi ar y gyfradd treth sylfaenol o 20%, dim ond £8 fyddai’n costio i chi ac fe fydden ni’n cael £2 arall gan y dyn treth.

Mae’n hawdd creu cynllun Rhoi Trwy’r Gyflogres felly, os nad yw eich cyflogwr eisoes wedi gwneud, anfonwch nhw i’r cyfeiriad hwn.

Digwyddiadau

Mae sawl ffordd allwch chi helpu i godi arian i gynorthwyo Gofalwyr sy’n byw yng Nghymru, a chael digonedd o hwyl wrth wneud hynny. Gallech chi drefnu bore coffi, arwerthiant cacennau, cyfnewidfa ddillad, ocsiwn addewidion, noson ffilmiau neu daith gerdded neu ras nofio noddedig.

Os ydych chi’n rhedwr brwd, beth am gofrestru ar gyfer ras drefnedig megis Hanner Marathon Caerdydd, a dewiswch
Hafal Croesffyrdd fel eich elusen enwebedig. Perswadiwch eich ysgol neu goleg i enwebu ein helusen i’w chefnogi’r flwyddyn nesaf, neu beth am drefnu dydd Gwener gwisgo i fyny yn y gwaith. Gallech chi gael eich tudalen codi arian eich hun ar-lein hefyd, fel bo pawb yn medru gweld faint yr ydych chi wedi codi.

Os am fwy o syniadau, cymorth codi arian a ffurflenni noddi, cysylltwch â
Lin Martin, Rheolwr Codi Arian: lin.martin@crossroadsmww.org.uk
Ffôn: 01239 851761