Newyddion Diweddaraf

Gwneud gofalwyr yn weladwy yn 2020

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr Sir Benfro (PCISS)

This image has an empty alt attribute; its file name is logo@2x-1.png

This image has an empty alt attribute; its file name is hywel-dda-high-res-1024x260.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Pembrokeshire_County_Council-553x1024.jpg

Er mwyn dathlu Wythnos Gofalwyr, roeddem wedi gofyn i ofalwyr i amlygu eu rôl fel rhan o’r thema “Gwneud Gofalwyr yn Weladwy”.

Mae gofalwyr wedi gwneud fideos a phodlediadau sydd yn rhannu eu meddyliau ynglŷn â gwneud rôl gofalwyr di-dâl yn fwy gweladwy.  Yn y fideos a’r podlediadau canlynol, mae gofalwyr yn rhannu eu barn am thema Wythnos Gofalwyr sydd yn ceisio gwneud rôl ofalwyr yn fwy gweladwy.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau gwylio’r casgliad yma o  fideos a phodlediadau. Gobeithio y byddant o ddefnydd, yn eich ysbrydoli ac yn eich annog i ganfod mwy.

O dan y fideos a phodlediadau, mae yna wybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael yn Sir Benfro ac ar draws Cymru ar gyfer  gofalwyr di-dâl. Gobeithio y byddant yn ddefnyddiol.

Mae yna 6.5 miliwn o bobl yn y DU sydd yn ofalwyr, ond mae ymchwil yn dangos eu bod yn aml yn teimlo wedi eu hynysu – maent saith gwaith yn fwy tebygol i ddweud eu bod yn unig o’u cymharu â’r boblogaeth gyffredinol.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ceisio ei gwneud hi’n eglur fod rôl gan bawb i’w chwarae wrth i ni sicrhau bod gofalwyr yn cael eu gweld, eu clywed a’u deall ac yn eu helpu i sicrhau’r gefnogaeth sydd angen arnynt er mwyn gofalu. Mae hyn yn medru cynnwys cyflogwyr yn sefydlu rhwydwaith ar-lein i ofalwyr, meddygfeydd sydd yn cynnig gwiriad iechyd blynyddol neu amseroedd amgen ar gyfer apwyntiad i ofalwyr, neu fusnesau yn cynnig bargeinion neu flaenoriaeth i ofalwyr. Neu mae’n medru cynnwys pob un ohonom yn cysylltu gyda theulu, ffrindiau a chymdogion yr ydym yn gwybod sydd yn gofalu am rywun a’n rhoi gwybod iddynt ein bod ni yno ar eu cyfer hwy hefyd.

Mae’r Pandemig wedi amlygu’r gwaith hanfodol a wneir gan ofalwyr di-dâl. Mae’n hanfodol fod y  gwelededd yma yn parhau a bod gofalwyr nid yn unig yn derbyn y gydnabyddiaeth haeddiannol ond yr adnoddau hefyd.

Bydd Wythnos Gofalwyr 2020 yn cefnogi gofalwyr drwy eu cefnogi i:

  • cael mynediad at gyngor a gwybodaeth – er enghraifft, ynglŷn â sut i gadw hwy eu hunain a’r unigolion y maent yn gofalu amdanynt yn ddiogel, yn sicrhau eu bod yn deall y system fudd-daliadau neu’n medru derbyn gwasanaethau gofal
  • cael mynediad at wasanaethau – p’un ai bod hyn drwy dderbyn asesiad gofalwyr neu drwy gael mynediad at gefnogaeth leol er mwyn derbyn seibiant, derbyn y cyfarpar cywir er mwyn gofalu am rywun yn ddiogel ac i wella eu lles
  • dod yn amlwg i ffrindiau, teulu a chydweithwyr drwy eu hannog i ddeall yn well sut i gefnogi gofalwyr er mwyn mynd i’r afael â theimladau o unigrwydd
  • dod yn amlwg i ofalwyr eraill drwy roi cyfleoedd iddynt gysylltu gyda gofalwyr eraill yn y gymuned er mwyn rhannu profiadau ac adeiladu cyfeillgarwch newydd
  • dod yn amlwg i’r cyhoedd drwy godi ymwybyddiaeth o’r nifer o ofalwyr sydd yn y gymdeithas, a gwella’r gydnabyddiaeth o’r cyfraniad sylweddol y maent yn ei wneud. Yn ystod Wythnos Gofalwyr, bydd mudiadau ac unigolion ar draws y DU yn codi proffil gofalu o fewn cymunedau, mewn gweithleoedd ac yn y cyfryngau. Rydych yn medru dangos eich cefnogaeth drwy addo ein cefnogi, cofrestru eich gweithgaredd fel rhan o Wythnos Gofalwyr neu drwy ddilyn Wythnos Gofalwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. Gyda’n gilydd, rydym yn medru sicrhau bod gofalwyr yn fwy gweledol yn ein cymunedau!

Gwybodaeth ddefnyddiol i ofalwyr di-dâl  

Am help ag unrhyw agwedd o’r elfennau uchod, yna cysylltwch gyda  Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr Sir Benfro (PCISS), sef y gwasanaeth gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol ar gyfer gofalwyr yn Sir Benfro.

Gwefan: http://www.crossroadsmww.org.uk/pembrokeshire-carers-information-and-support-service/

Ffôn: 01437 611002

Mae’r gwasanaeth ar gael rhwng  9am a 8pm, dydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am ac 1pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

E-bost: PCISS@hafal.org

Mae gwasanaethau yn cynnwys Pecynnau Gwybodaeth i Ofalwyr, Cynllun Cymorth Wrth Gefn i Ofalwyr, Cerdyn Cydnabod Gofalwyr a’r Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr.

Hafal Croesffyrdd

Yn darparu cefnogaeth ymarferol i Ofalwyr di-dâl sydd yn byw yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys. Am fwy o wybodaeth, ewch i: http://www.crossroadsmww.org.uk/

Adnoddau

Gweithgareddau Wythnos Gofalwyr gan Ofalwyr Cymru 2020

Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau sydd i’w cynnal yn ystod Wythnos Gofalwyr, ewch i: https://www.carersweek.org/

Gofalwyr – Cyngor Sir Benfro:  https://www.pembrokeshire.gov.uk/carer

Hyb Cymunedol Sir Benfro: https://www.pembrokeshire.gov.uk/coronavirus-covid-19-community-information/community-hub

Tudalen Gofalwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/57866

Adnoddau Marie Curie sydd ond yn cynnwys fideos.

https://takingcare.org.uk/

http://www.iawn.wales.nhs.uk/home

https://www.headspace.com/

https://gov.wales/guidance-unpaid-carers-coronavirus-covid-19

Bloom

Gofalwch am eich iechyd meddwl

Sut i ddelio gyda straen a gorbryder: https://www.youtube.com/watch?v=BmvNCdpHUYM

hafal.org – gwybodaeth am wasanaethau Hafal ar draws Cymru

hafal.org/coronavirus/ – gwybodaeth am gynnal eich lles yn ystod y pandemig coronafeirws gan gynnwys dolen i’n ‘5 tip allweddol’ ar gyfer goresgyn gorbryder

hafal.org/services/carers/ – Hyb Gofalwyr Hafal sydd yn cynnwys ein cynllun deg wynt i ofalwyr a gwybodaeth am y Ddeddf gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Mae Hafal yn darparu diweddariadau cyson ar ei dudalennau cyfryngau cymdeithasol; Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Clic – Mae Hafal yn rheoli cymuned ar-lein sydd wedi ei gymedroli – Clic – sydd yn cynnig lle diogel i bobl gysylltu â’i gilydd a gwneud ffrindiau

carersuk.org/wales – cyngor a gwybodaeth i ofalwyr yng Nghymru

nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide/support-and-benefits-for-carers/benefits-for-carers/ – gwybodaeth am fudd-daliadau i ofalwyr

nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/ – diweddariadau am yr argyfwng coronafeirws a gwybodaeth ar sut i gadw’n ddiogel gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwneud gofalwyr yn weladwy yn 2020

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr Sir Benfro (PCISS) Er mwyn dathlu Wythnos Gofalwyr, roeddem wedi gofyn i ofalwyr i amlygu eu rôl fel rhan o’r thema “Gwneud Gofalwyr yn Weladwy”. Mae gofalwyr wedi gwneud fideos a phodlediadau sydd yn rhannu eu meddyliau ynglŷn â gwneud rôl gofalwyr di-dâl yn fwy gweladwy.  Yn y fideos … Rhagor

Darllen Mwy