Newyddion Diweddaraf

Datganiad Hafal ar y coronafeirws (Covid-19)

Hoffem gynnig sicrwydd i’n defnyddwyr gwasanaeth ar draws Cymru ein bod wedi cadarnhau cynlluniau lleol a chenedlaethol er mwyn rheoli sgil-effaith y coronafeirws ar ein gwasanaethau, gan sicrhau bod modd cynnig cefnogaeth hanfodol a chadw pawb mor ddiogel ag sydd yn bosib. Rydym yn derbyn y diweddariadau am y sefyllfa ac yn dilyn y canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Er mwyn sicrhau ein bod yn medru parhau i gefnogi’r sawl sydd yn dibynnu arnom, rydym yn gweithio ar draws Cymru er mwyn cydlynu ein hymateb. Rydym wedi apwyntio tîm o fewn y mudiad i ddelio  gyda materion Covid 19 ac mae’n cael ei arwain gan Judith Major, y Cydlynydd Cenedlaethol.

Rhan o’n strategaeth yw parhau i hyrwyddo a chyflenwi Addewid Hafal sydd yn darparu cefnogaeth, cyngor a chyfeillgarwch parhaus i bobl sydd y tu hwnt i’n gwasanaethau drwy ein cymuned ar-lein, e-bost, ffôn a’r cyfryngau cymdeithasol.

Lles ein cleientiaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn cymryd y mesurau diogelwch cywir ac yn adolygu’r sefyllfa ac yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd.

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr Sir Benfro

Mae Hafal Croesffyrdd wedi ei gomisiynu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Benfro i ddarparu Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr yn Sir Benfro.   

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan Hafal Croesffyrdd, mudiad sydd â 25 mlynedd o brofiad o gefnogi Gofalwyr yn Sir Benfro. Rydym yn cydnabod bod pob un sefyllfa ofalu yn unigryw ac mae nifer o anghenion gwahanol gan y Gofalwyr.  Mae ein tîm cyfeillgar a phrofiadol yn deall beth yw rôl Gofalwr ac yn medru rhoi gwybodaeth a chyngor i’ch helpu chi yn eich rôl gofalu. 

Bydd 3 ym mhob 5 ohonom yn dod yn Ofalwr ar ryw bwynt yn ein bywydau, a phu’n ai eich bod angen gwybodaeth, cefnogaeth neu am siarad gyda rhywun, rydym yma ar eich cyfer. 

Y Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob un Gofalwr sy’n hŷn na 18.   

Mae swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol yn sgil y pandemig COVID-19. Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro yn parhau i gynnal cynifer o wasanaethau ag sydd yn bosib, yn unol gyda chanllawiau a chyngor y Llywodraeth/GIG. Bydd Gofalwyr yn Sir Benfro yn parhau i dderbyn gwasanaeth penodol, yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth er mwyn eu helpu hwy yn eu rôl gofalu fel a ganlyn:

Canolfan Galw Heibio i Ofalwyr

Mae’r Gwasanaeth Galw Heibio i Ofalwyr wedi ei atal am gyfnod amhenodol.  Os hoffech gael sgwrs neu am wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r staff;

Ffôn:  01437 611002.  Bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 9am ac 8pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a rhwng 10am ac 1pm ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul.

E-bost:        PCISS@hafal.org

Ysgrifennwch at: PCISS, Crossroads House, 37 Merlins Hill, Hwlffordd, SA61 1PE

Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr

Bydd pecynnau gwybodaeth dal ar gael drwy’r post. Mae’r pecynnau yn cynnig gwybodaeth sylfaenol i ofalwyr am y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael i’w helpu yn eu rôl gofalu. Os oes cwestiynau gennych,  ffoniwch, e-bostiwch neu ysgrifennwch at Wasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro drwy ddefnyddio’r rhif/cyfeiriad uchod.

Gazette Gofalwyr

Newyddlen chwarterol yn cynnwys newyddion, gwybodaeth ac erthyglau sydd o ddiddordeb i Ofalwyr di-dâl.   

Lawrlwythwch eich copi yma: www.hafal.org/crossroads

Cynllun Argyfwng Wrth Gefn i Ofalwyr 

Cerdyn sydd wedi ei ddylunio er mwyn ei osod mewn pwrs neu mewn poced, ac yn cynnwys rhif cyswllt sydd ar gael 24 awr y dydd. yn nodi bod deiliad y cerdyn yn Ofalwr ac yn rhoi gwybod bod rhywun yn dibynnu arno ef neu arni hi.
Os oes damwain neu argyfwng, bydd galwad ffôn i’r gwasanaeth ymateb brys yn sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu yn y cartref tan fod y Gofalwr yn medru dychwelyd adref neu tan fod trefniadau amgen yn medru cael eu gwneud. Mae modd gwneud cais am gerdyn drwy gysylltu gyda Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro.

Cerdyn Cydnabod Gofalwyr

Ar gael i bawb (boed eich bod yn meddu ar Gerdyn Argyfwng ai peidio) – mae’n dangos fod y deiliad yn Ofalwr di-dâl ac yn caniatáu iddynt elwa o ostyngiadau a gynigir gan fusnesau a manwerthwyr lleol, tra hefyd yn cael mynediad at Gynllun Pasbort i Hamdden Sir Benfro sydd yn rhoi gostyngiad i  Ofalwyr di-dâl  i fanteisio ar ganolfannau hamdden yn y sir.

Mae modd gwneud cais drwy gysylltu gyda Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro.

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr

Ni fydd apwyntiadau wyneb i wyneb ar gael am gyfnod amhenodol. Dylai gofalwyr sydd am drafod eu sefyllfa gyda chynghorydd arbenigol ffonio, e-bostio neu ysgrifennu at staff Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth i Ofalwyr Sir Benfro. Mae staff yn medru cynnig gwybodaeth ar ystod eang o destunau gan gynnwys:

  • Hawliau Gofalwyr
  • Gofal seibiant a chefnogaeth ymarferol   
  • Cyngor cyfreithiol
  • Cyngor am fudd-daliadau ac arian  
  • Cefnogaeth yn y Gymuned ac i Ofalwyr  
  • Grantiau (os ar gael)
  • Cyflogaeth a hyfforddiant    
  • Grwpiau cymorth
  • A gwasanaethau eraill sydd yn medru helpu gofalwyr di-dâl a’u teuluoedd   

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 611002 neu e-bostiwch PCISS@hafal.org

Rydych hefyd yn medru ein dilyn ar Twitter: @PCISS11

A  Facebook

Gwefan: hafal.org/crossroads

Gwefannau / adnoddau ar-lein defnyddiol:

Mae Hafal hefyd yn cynnal cymuned ar-lein sydd wedi ei gymedroli – Clic – sydd yn darparu gofod diogel i bobl gysylltu gyda’i gilydd a gwneud ffrindiau   

Datganiad Hafal ar y coronafeirws (Covid-19)

Hoffem gynnig sicrwydd i’n defnyddwyr gwasanaeth ar draws Cymru ein bod wedi cadarnhau cynlluniau lleol a chenedlaethol er mwyn rheoli sgil-effaith y coronafeirws ar ein gwasanaethau, gan sicrhau bod modd cynnig cefnogaeth hanfodol a chadw pawb mor ddiogel ag sydd yn bosib. Rydym yn derbyn y diweddariadau am y sefyllfa ac yn dilyn y canllawiau … Rhagor

Darllen Mwy